Kontakt

Yves Speidel
Präsident SBO Schweiz

Reto Graven.jpg

Kontakt

Reto Graven
Aktuar SBO Schweiz

Ricky Grau.jpg

Kontakt

Ricky Grau
Marketing SBO Schweiz

Reto Graven.jpg

Kontakt

Reto Graven
Delegierter Sektion Bern

Thomas Blattmann.jpg

Kontakt

Thomas Blattman
Delegierter Sektion Zentralschweiz

Vito Petrillo.jpg

Kontakt

Vito Petrillo
Delegierter Sektion Svizzera Italiana

Thomas Blattmann.jpg

Kontakt

Thomas Blattmann
Vize-Präsident SBO Schweiz

Christian Jost.jpg

Kontakt

Christian Jost
Kassier SBO Schweiz

Ricky Grau.jpg

Kontakt

Ricky Grau
Homepage SBO Schweiz

Mathieu Olsommer.jpg

Kontakt

Mathieu Olsommer
Delegierter Sektion Romandie

Christian Jost.jpg

Kontakt

Christian Jost
Delegierter Sektion Zürich

Jürg Eggenberger.jpg

Kontakt

Jürg Eggenberger
Geschäftsstelle SKO